Aneks B – Lista pracowników Związku Gmin Powiatu Buskiego

Lista sporządzona została w oparciu o kilka zachowanych w archiwach spisów pracowników ZG z lat 1940-1943. Nie wszystkie z wymienionych poniżej osób pracowały w ZG przez cały okres okupacji. Liczba osób na tej liście jest większa od liczby etatów, jakimi dysponował ZG1.

A. W biurze

Bruno Kaliszewski – kierownik biura
Michał Michalski – inspektor
Mieczysław Górski – sekretarz
Albin Kostuch – księgowy2
Danuta Werhunowa – asystentka księgowego
Danuta Mitka – kasjerka
Paweł Zołotajkin – kasjer
Rudolf Posch – pracownik biurowy
Stefan Sobociński – referent w dziale opieki socjalnej
Irena Turzańska – sekretarka i tłumaczka
Tadeusz Grabowski – pracownik biurowy, kancelista
Ludwik Kułaga – pomocnik biurowy
Bracisiewicz Krystyna – pomocnica biurowa
Maria Kabza – sekretarka / maszynistka
Franciszek Sterczyński – architekt powiatowy
Bolesław Kempa – zastępca architekta powiatowego
Ludwik Zaparucha – technik budowlany
Olga Langenberger – powiatowa doradczyni gospodyń wiejskich (zatr.  jednocześnie w Wydz. Wyżywienia i Rolnictwa w starostwie)
Adolf Sager (Volksdeutsch) – woźnica
Teodor Wesołowski – agronom powiatowy (zatr. jednocześnie w Wydz. Wyżywienia i Rolnictwa w starostwie)
Jan Olech – agronom powiatowy (zatr. jednocześnie w Wydz. Wyżywienia i Rolnictwa w starostwie)
Czesław Rewera – agronom i ogrodnik powiatowy (zatr. jednocześnie w Wydz. Wyżywienia i Rolnictwa w starostwie)3
Jan Doroś – inspektor (Fleischbeschauer) w Chrobrzu
Jan Krzyżanowski – służący
Zofia Bracisiewicz – posługaczka

B. Służba zdrowia

dr Zygmunt Żubr – referent lekarski, lekarz powiatowy
dr Tadeusz Böhm – lekarz okręgowy w Stopnicy
dr Eugeniusz Brodowski – lekarz okręgowy w Szydłowie
dr Stanisław Fornalski – lekarz w przychodni zdrowia w Nowym Korczynie4
dr Jarosław Generowicz – chirurg, dyrektor szpitala powiatowego w Pińczowie5


Fot. Jarosław Generowicz, dyrektor pińczowskiego szpitala od 1932 roku6.

dr Maciej Katyński – lekarz w przychodni zdrowia w Busku7
dr Ludzimił Marzec – lekarz8
dr Władysław Mazur – dyrektor szpitala w Stopnicy
dr Franciszek Mazurek – lekarz w szpitalu w Pińczowie
Bronisław Pałys – lekarz w szpitalu w  Stopnicy
Stanisław Pietrzyk – lekarz w szpitalu w Stopnicy
dr Paweł Skwara – lekarz w przychodni zdrowia w Chmielniku
dr Józef Żuk – lekarz okręgowy w Pińczowie
Jan Piontek – kontroler sanitarny
Jadwiga Anyż – łazienniczka / pracownik odwszalni
Władysław Anyż – łaziennik
Eugenia Bondaruk (Bondarukówna) – pielęgniarka w przychodni zdrowia w Busku
Ludger Cichocki – pracownik odwszalni
Irena Doniec – pracownik odwszalni
Maria Ferka – pielęgniarka w przychodni zdrowia w Pińczowie
Henryk Jopp – łaziennik
Katarzyna Kuzowa – pielęgniarka w szpitalu
Franciszek Laskowski – intendent w szpitalu w Pińczowie
Anna Nowak – pracownik odwszalni
Marta Połetek – łazienniczka
Henryk Świech – pracownik odwszalni
Stanisław Ziętara – posługiwacz w szpitalu w Stopnicy

C. Służba weterynaryjna

dr Eugen (Eugenjusz) Hirniak (Ukrainiec) – referent weterynaryjny w biurze9
dr Jan Maywald – weterynarz powiatowy do października 1942 r. (zatrudniony jednocześnie w Urzędzie Spraw Wewnętrznych w starostwie)10
dr Alfred Pasławski (Ukrainiec)11 – weterynarz okręgowy w Chmielniku / weterynarz powiatowy w 1943 r.
dr Tadeusz Kazimierz Cwakliński – weterynarz okręgowy w Pińczowie12
dr Eugeniusz Długosz – weterynarz okręgowy w Stopnicy
dr Heinrich (Henryk) Kubala – weterynarz okręgowy w Busku
dr Zbigniew Kuliński – weterynarz w Chmielniku
dr Feliks Szymańczyk (Szymańczuk) – weterynarz okręgowy w Nowym Korczynie
dr Wiktor Trojanowski – weterynarz okręgowy w Pacanowie
dr Aleksander Werfel – weterynarz okręgowy w Szydłowie
dr Zygmunt Wilczyński – weterynarz okręgowy w Wiślicy
dr Czesław Żak – weterynarz okręgowy w Chrobrzu
Antoni Śledzik – kontroler sanitarny w Busku

D. Pożarnictwo

Wacław Hiżycki – powiatowy instruktor przeciwpożarowy

E. Park pojazdów i gospodarstwo rolne

Władysław Tauzowski – kierowca
Tadeusz Gondek – kierowca
Jan Nogacki – kierowca
Eugeniusz Maślicha – kierownik galara
Władysław Piotrowski – flisak na galarze
Tadeusz Jaworski – flisak na galarze
Benedykt Idus – flisak na galarze
Antoni Jopp – woźnica w gospodarstwie rolnym w Busku
Andrzej Grelewicz  – woźnica w gospodarstwie rolnym w Busku
Julian Domagała – woźnica w gospodarstwie rolnym w Busku
Stanisław Sitek – woźnica w gospodarstwie rolnym w Busku
Antoni Pykacz – ogrodnik
Józef Kozłowski – ogrodnik w gospodarstwie rolnym w Busku
Jadwiga Libera – pomocnica ogrodnika
Antoni Kaczmarek – stróż i robotnik w gospodarstwie
Władysław Misztal – robotnik rolnyWładysław Zając – robotnik rolny
Genowefa Czapla – robotnica rolna
Tekla Czapla – robotnica rolna
Janina Gacek – robotnica rolna
Janina Koszela – robotnica rolna
Janina Pałka – robotnica rolna
Maria Kowalska – robotnica rolna
Maria Makówka – robotnica rolna
Janina Kosela – robotnica rolna
Genowefa Skrzypek – robotnica rolna
Stanisław Dusza – robotnik rolny
Antoni Mrugała – parobek
Henryk Kuzon – robotnik
Stanisław Libera – ogrodnik w sanatorium policyjnym
Dominik Derlicki – pomocnik ogrodnika

F. Naprawy i budowa dróg

Mieczysław Gardowski – technik budowy dróg (gminnych)

Przypisy

 1. APKi 2123/22, k. 8, 11, 16, 19, 21- 22, 24; APKi 2123/25, k. 3-6.
 2. Albin Kostuch był referentem opieki społecznej w przedwojennym Związku Gmin powiatu stopnickiego. AIPN GK 639/25, k. 135; był członkiem komisji rewizyjnej buskiego oddziału PCK, AIPN GK 639/39, k. 101; W lutym 1945 r., Albin Kostuch wybrany został do zarządu nowo założonej „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Busku. Tadeusz Ura, 75 lecie “Społem” w Busku-Zdroju. Artykuł z 18.2.2020 r. na stronie internetowej Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju. Wgląd: lipiec 2020.
 3. Zgodnie z “Przejściowym zarządzeniem administracyjnym nr 1/42” Wydziału Wyżywienia i Rolnictwa w urzędzie gubernatora radomskiego z 14.5.1942 r., pracownicy ZG, właściwi do spraw wyżywienia i rolnictwa, jak przykładowo T. Wesołowski, J. Olech, Cz. Rewera, byli zatrudniani przez Urząd Wyżywienia i Rolnictwa w starostwie, a wynagradzani z budżetu ZG. W tym samym zarządzeniu zawarta jest generalna, acz wymowna zasada, że: “Co do traktowania personelu nie-niemieckiego obowiązuje powszechny nakaz dotyczący pozycji Niemca wobec Polaka”. AIPN GK 639/8, k. 96-99.
 4. Dr Stanisław Fornalski, s. Michała i Emilii, został rozstrzelany przez Niemców w dnia 13.4.1944 r. w lesie wełeckim. Miał wtedy 47 lat. Wraz z nim zamordowano trzech innych mieszkańców Nowego Korczyna: Franciszek Gawlik (l. 42), Czesław Różycki (l. 32),osoby, Lucjan Różycki (l. 27). Andrzej Bienias, Stanisław M. Przybyszewski, Nowy Korczyn, Kazimierza Wielka 2018, s. 112; Janusz Kapel, Tragedia AK w Nowym Korczynie,  Kombatanckie Zeszyty Historyczne, nr 6, rok 2, Warszawa 1993, s. 66.
 5. Jarosław Generowicz (1897–1947), absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był dyrektorem szpitala w Pińczowie od 1932 r. Przed wojną uruchomił pierwszy w okolicy oddział fizykoterapii oraz sprowadził aparat rentgenowski, z którego korzystali pacjenci z Pińczowa, Buska, Kazimierzy Wielkiej i całego ówczesnego powiatu pińczowskiego. W czasie okupacji był związany z konspiracją. Leczył i operował rannych po stodołach. Przyjmował partyzantów do szpitala jako „kobiety”. Lokował ich zazwyczaj na oddziale zakaźnym, który Niemcy omijali. Leczył Polaków i Niemców, a po kryjomu także Żydów. Zmarł nagle w wieku 50 lat. Sławne i znane postacie w dziejach Pińczowa. Dla uczczenia 600. Rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem  15 lipca 1410 r. Pińczów 2010, s. 66–67; Kazimierz Podogrodzki ze wsi Zagość, członek oddziału BCh Piotra Pawliny “Piotra”, został raniony w nogę podczas ucieczki z obławy urządzonej przez Niemców na początku września 1944 r. Trafił do szpitala w Pińczowie. Tu dr J. Generowicz zmuszony był amputować nogę, by ratować życie partyzanta. Wspomnienia Stanisława Knefel ps. “Orlik”, [w:] Zeszyty Historyczne – Kombatanci Ziemi Świętokrzyskiej, Zeszyt 2: Weterani walk o niepodległość. Kielce 2016, s. 104-105.
 6. Źródło: Michał Imosa, Będzie tablica w murze szpitala upamiętniająca doktora Jarosława Generowicza z Pińczowa. Artykuł opublikowany 29.6.2014 na portalu internetowym echodnia.pl. Dostęp: kwiecień 2022.
 7. Maciej Katyński był lekarzem Armii Krajowej na Busko. Leopold Wojnakowski, Z dala od Wykusu, Łódź-Kielce 1988, s. 209; Danuta Syryjczyk, Szkice o konspiracyjnej służbie zdrowia w Okręgu “Jodła” w latach 1939-1945. Lekarz Wojskowy nr 4/2012, s. 415-416.
 8. Ludzimił Marzec, ur. 28.5.1901, był w połowie lat 30-tych lekarzem ordynującym w Żegiestowie w willi “Karolówce”. Specjalizował się w chorobach wewnętrznych i kobiecych. Napisał przewodnik “Żegiestów-Zdrój i jego walory lecznicze”, wydany w 1934 r. przez drukarnię Józefa Styfiego w Przemyślu. Maciej Bilek, Apteki Małopolski. Historia aptekarstwa w Żegiestowie Zdroju. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Farmacja Krakowska. ROK VIII / nr 4/2005, s. 35; Barbara Rucka. Dwa wieki uzdrowiska Żegiestów, Żegiestów 2016, s. 78; Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Balneologicznego. Rok 1935. Wydawnictw Towarzystwa Tom XIV. Kraków 1935, s. 287.
 9. Eugenjusz Hirniak był w 1928 r. powiatowym lekarzem weterynarii w Tarnopolu. Tarnopolski Dziennik Wojewódzki, nr 13, Tarnopol, 1 listopada 1928, rok VIII. Od co najmniej 1931 r. był powiatowym lekarzem weterynarii w Busku. Przegląd Weterynaryjny nr 4, Lwów – kwiecień 1931, rok XLIV, s. 137; Księga adresowa miasta Krakowa i województwa krakowskiego z informatorem M.St. Warszawy, wojew. kieleckiego i śląskiego. Rocznik 1933-34. Dział II, s. 5.
 10. Dr Jan Maywald ukończył weterynarię we Lwowie: Stanisław Tadeusz Sroka, Nauki weterynaryjne we Lwowie do roku 1945. Rzeszów 1999;  W listopadzie 1941 r. dr Maywald zastąpił dr. Hirniaka na stanowisku weterynarza powiatowego w Busku. Został zwolniony w październiku 1942 r. z tego stanowiska na polecenie Wydziału Spraw Wewnętrznych (referat weterynaryjny) w urzędzie gubernatora radomskiego, gdy w powiecie buskim wybuchła zaraza bydła. Obowiązki weterynarza powiatowego powierzono Alfredowi Pasławskiemu, weterynarzowi w Chmielniku. Maywalda skierowano do Chmielnika. AIPN GK 639/3, k. 57-58; AIPN GK 639/64, k. 72; AIPN GK 639/82, b.n.k.
 11. Wykaz świąt greckokatolickich i prawosławnych Boże Narodzenie 1943. AIPN GK 639/5, k. 1; Alfred Pasławski, ur. 10.2.1904, ukończył weterynarię we Lwowie: Stanisław Tadeusz Sroka, Nauki weterynaryjne we Lwowie do roku 1945. Rzeszów 1999; Pracował w 1930 r. jako weterynarz w folwarku Radziwiłłów w Nizinach. Orędownik Wrzesiński, nr 118/1931, s. 4. Po wojnie pracował w pow. kazimierskim. Biuletyn Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Kielce nr 3-4 (46-47) / 2006, s. 25. Zmarł 7.12.1994 r. i został pochowany w Przeworsku.
 12. Tadeusz Cwakliński był powiatowym weterynarzem w Pińczowie w roku 1934. Księga adresowa miasta Krakowa i województwa krakowskiego z informatorem M.St. Warszawy, wojew. kieleckiego i śląskiego. Dział II, s. 24; w roku 1962 był prezesem Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii Oddział Kielce. APKi 3252 (Akta działalności Zrzeszenia Techników i Lekarzy Weterynarii).