Dekanat skalbmierski

Parafie w dekanacie skalbmierskim:
Stradów, Wolica i położone poza powiatem buskim parafie: Czarnocin, Działoszyce, Dzierążnia, Małoszów, Pałecznica, Sancygniów, Skalbmierz.

Dekanat skalbmierski

Stradów – Parafia pw. Św. Bartłomieja Apostoła

Miejscowości w parafii:
Gmina Chroberz – Stradów, Zagaje Stradowskie
Gmina Czarnocin (pow. Jędrzejów) – Bieglów Stary, Budziszowskie Góry (Górki Budziszowskie), Bugaj, Ciuślice, Malżyce, Michałowice, Miławczyce
Gmina Drożejowice (pow. Jędrzejów) – Dębiany, Zagaje Dębiańskie
Gmina Złota – Górki Kostrzeszyńskie.

  Rys. Stradów – Kościół parafialny1.

Proboszczami byli ks. Jan Książkiewicz (administrator w l. 1937-1945)2 i ks. Jan Siwiec (1945-1956). Wikariuszem był o. Mieczysław Cieślik OMI (1942-1944).

Informacje dodatkowe:
Ojciec M. Cieślik, został wezwany przez Kurię w 1943  r. do egzaminu wikariackiego. Na podróż do Kielc pociągiem niezbędna była przepustka kolejowa. Usiłował uzyskać ją u władz niemieckich w pobliskiej Kazimierzy Wielkiej. Jako że był zameldowany w gminie Chroberz, odesłano go do starostwa w Busku. Nie mógł jednak udać się do Buska, ponieważ w tamtym czasie cała gmina Chroberz mocą zarządzenia władz okupacyjnych była “gminą ukaraną” – za niewywiązanie się z obowiązku odstawy kontyngentów. Mieszkańcy pod karą rozstrzelania nie mogli opuszczać swoich wiosek.
Był to kolejny przejaw terroru stosowanego przez rolnika powiatowego H. Wagnera i jego przełożonego, starosty W. Schäfera, by za wszelką cenę i każdym sposobem ograbić chłopów polskich z produktów ich ciężkiej pracy (więcej o tym w rozdziale “Walka o chleb”)3.

Biogramy kapłanów posługujących w parafii Stradów

Ksiądz Jan Książkiewicz – urodz. 18.6.1905 w Piotrkowicach, gm. Bejsce, pow. Miechów4. Święcenia kapłańskie przyjął w 1932 r. W okresie okupacji niemieckiej godził obowiązki proboszcza parafii z funkcją kierownika Spółdzielni Spożywców “Stradowianka” w Stradowie5. Zmarł 18.1.1970 r., gdy był proboszczem w parafii Sąspów6.

Ksiądz Jan Siwiec

Jan Siwiec urodził się 15.12.1909 r. w Pacanowie, w rodzinie Ludwika i Franciszki z Odmoskich. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Pacanowie i po sześciu klasach w gimnazjum stopnickim, został przyjęty w 1927 r, do Niższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Po roku wrócił do Stopnicy, dokończył swojej edukacji gimnazjalnej i zdał egzamin maturalny w 1930 r. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 15.6.1935 r. z rąk biskupa Augustyna Łosińskiego.

Fot. Ksiądz Jan Siwiec okresie swojego probostwa w Kluczewsku7.

Był księdzem wikariuszem w parafiach: Książ Mały (1935), Chlina (1936). Z powodu choroby przebywał na urlopie zdrowotnym w Pacanowie, następnie w szpitalu Bonifratrów w Krakowie.
Wrócił do posługi kapłańskiej w 1943 r. jako wikariusz w parafii Sędziszów. Następnie został mianowany proboszczem w Stradowie (14.3.1945), w Grzymałkowie (1956, nie objął tej posady na skutek złego stanu zdrowia), w Kluczewsku (1958-1985). Dbając o rozwój duchowy swoich parafian, o odnowę życia sakramentalnego wiernych, organizował misje święte, rekolekcje, katechezy, nabożeństwa przed Najświętszym Sakramentem i pielgrzymki. Dzięki jego wysiłkom odnowiono polichromię w kościele i wybudowano dzwonnicę, salkę katechetyczną, wymieniono pokrycie dachowe na kościele i plebanii oraz wyposażono kościół w wiele nowych sprzętów i urządzeń.
Ksiądz J. Siwiec był odznaczony Rokietą i Mantoletem (1966). Przeszedł na emeryturę w 1983 r. Zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Kielcach w 1985 r. Zmarł 26.8.1993 r. w Kielcach. Został pochowany w Kluczewsku8.

Wolica – Parafia  pw. Świętej Tekli

Miejscowości w parafii:
Gmina Góry – Dziewięczyce, Ksawerów, Przecławka, Przytyk, Wolica
Gmina Drożejowice (pow. Kazimierza Wielka) – Dębowiec, Drożejowice, Jastrzębniki
Gmina Sancygniów (pow. Kazimierza Wielka) – Bronów, Zagórze.

Fot. Kościół parafialny w Wolicy. Stan współczesny.

Proboszczem był ks. Józef Kotras (1937-1978).

Ksiądz Józef Kotras
Józef Kotras, syn Jana i Marianny z Bąków, urodził się 23.2.1908 r. w Małogoszczy. Ukończył Seminarium Duchowne w Kielcach i otrzymał święcenia kapłańskie 19.6.1932 r.  Był wikariuszem w parafiach: Chmielnik (1932), Gorzków (1933), Gołaczewy, (1933), Małogoszcz (1935).Proboszczem w Wolicy został 4.2.1937 r. i pozostał tam aż do śmierci 13.2.1978 roku9.

Przypisy

  1. Rysunek pochodzi z artykułu Romana Mirowskiego “Kościoły i klasztory. Teki Mirowskiego. Stradów  Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja. Gmina Czarnocin, powiat kazimierski”, opublikowanego 8.9.2011 r. na stronie internetowej “Dawne Kieleckie. Informacje historyczne”. Dostęp: grudzień 2021.
  2. Katalog Duchowieństwa i probostw Diecezji Kieleckiej za rok 1940-1941, s. 102. Uwaga: w schematyzmie diecezji kieleckiej z 1939 r. (Elenchus venerabilis cleri saecularis ac regularis dioecesis kielcensis pro anno domini 1939, s. 79) wymieniony jest ks. Julian Lisowski jako administrator parafii Stradów.
  3. List o. M. Cieślika do Kurii z 19.9.1943 r. OP-17/5a Akta kurialne ogólne / Akta kapłanów obcych 1943 r., dok: 701/43 (k. 275).
  4. Wykaz parafii i miejscowości do nich przynależnych na terenie gminy Chroberz”, przekazany starostwu w Busku w lutym 1941 r.,  AIPN GK 639/12, k. 57.
  5. Wraz ze skarbnikiem spółdzielni, Janem Gielniewskim, zwracał się z końcem grudnia 1941 r. pisemnie do starostwa w Busku o zgodę na przeprowadzenie walnego zebrania członków. AIPN GK 639/47, k. 1.
  6. Kielecki Przegląd Diecezjalny, R. 46, 1970, nr 2, s. 52.
  7. Fotografia ks. J. Siwica pochodzi z prywatnych zbiorów pana Mariusza Suligi.
  8. ADK, AP XS-120; Kielecki Przegląd Diecezjalny, R. 69, 1993, nr 4, s. 394; Ks. Tadeusz Gacia, Szkice z pobliża Kluczewska. Wciąż stąpamy po śladach … . Włoszczowa 2015, s. 73-77; Katarzyna Dobrowolska, Tylko pokorna, pracowita służba. Niedziela kielecka 38/2012.
  9. ADK, AP XK-88; Kielecki Przegląd Diecezjalny, R. 54, 1978, nr 2, s. 73.